Weekly News

Världsnyheter på Elmia Wood

May 12, 2017

Världens största skogsmässa och den största mässan i Sverige presenterar i år ett flertal världsnyheter. Dessutom slår man nytt rekord genom att utöka mässan med ytterligare tre nya temaområden.

Omtanke om kommande generationer en viktig grundpelare

May 12, 2017

Ulf Möller tillträdde nyligen rollen som Segmentsansvarig för Skog och Lantbruk hos Swedbank och sparbankerna. Han är utbildad lantmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och har tidigare arbetat för Lantmännen och Svenska Foder och därefter tillbringat fem år inom bankvärlden.

Kombimaskin underlättar för skogsägare

May 12, 2017

Usewood Log Master är en serie fordon för skogsvård. I år har maskinparken kompletterat sitt tidigare utbud med en kombimaskin. Jussi-Pekka Usenius, VD på Usewood, berättar om hur nytillskottet, underlättar för skogsägare:

Störst inom skogsmaskiner

May 11, 2017

Med över tio fabriker, 1 400 anställda och distributörer över hela världen är Tigercat en av världens allra största producenter av skogsmaskiner.

Flishuggaren ger mer miljövänlig trädfällning

May 11, 2017

– Arborister och trädfällare i England arbetar konsekvent med att flisa grenar och ris direkt på platsen där träden fälls. Arbetet blir mycket effektivare och spar tid och pengar, säger Danny Sinclair, som arbetade som arborist i England i tolv år innan han flyttade sin verksamhet till Sverige för omkring fyra år sedan.

Elmia Classics

May 11, 2017

Elmia Wood bjuder inte bara på ny teknik. På det virtuella museet Elmia Classics vurmar man för historiska skogsmaskiner från världens alla hörn. 

Svensk Torv

May 11, 2017

I Sverige läcker dikad torvmark mellan 15 och 24 ton koldioxid per år, mer än vad som släpps ut av trafiken, enligt en ny studie. Claes Rülcker, VD på Svensk Torv, tycker inte att detta fenomen fått tillräckligt med uppmärksamhet och att vissa lösningar som diskuteras är ohållbara.

The Golden Logger och Guldyxan

May 11, 2017

På Elmia Wood kommer det i år, liksom tidigare år att utdelas två prestigefyllda priser: The Golden Logger och Guldyxan. En inspiratör och en miljöinnovatör står på tur i årets prisutdelning.

Jakt –en kulturbärare

May 11, 2017

Jakt är ett kulturarv som i dag tyvärr är på väg att försvinna i sin ursprungliga form. Värdefull kunskap om att tillvarata naturens resurser får stå tillbaka för ett överdrivet fokus på själva skjutandet.

Svenskt skogsbruk måste bli bättre

May 11, 2017

I ett internationellt perspektiv är det svenska skogsbruket i många avseenden en framgångssaga. De senaste sextiofem åren har virkesförrådet vuxit med mer än en miljard kubikmeter samtidigt som den årliga avverkningen hela tiden ökat. Skogarna är viltrika, vitala och växer bra. Trots ett aktivt skogsbruk över stora arealer är vattnet i våra vattendrag genomgående av god kvalitet.