Weekly News

Herman Sundqvist, Generaldirektör Skogsstyrelsen SKOGSINDUSTRIN

Svenskt skogsbruk måste bli bättre

I ett internationellt perspektiv är det svenska skogsbruket i många avseenden en framgångssaga. De senaste sextiofem åren har virkesförrådet vuxit med mer än en miljard kubikmeter samtidigt som den årliga avverkningen hela tiden ökat. Skogarna är viltrika, vitala och växer bra. Trots ett aktivt skogsbruk över stora arealer är vattnet i våra vattendrag genomgående av god kvalitet.

"Vi har ett ansvar att klokt använda skogen i klimatarbetet."

Ändå finns inget skäl att luta sig tillbaka. Tvärtom. Svenskt skogsbruk står inför ett antal tydliga utmaningar:

– Det måste bli skonsammare

– Det måste bli lönsammare

– Det måste bli mer jämställt

När det gäller skonsamheten så räcker det inte att vi i Sverige är bättre än andra länder. Även om exempelvis passager över vattendrag i vårt land oftast klaras utan körskador som skadar vattenkvaliteten så är det inte alltid så. Det kan och behöver bli bättre. Skogsbruket måste också uppfattas som skonsamt av den breda allmänheten. Hänsynen till naturvärden och åtgärder för att bevara och utveckla biologisk mångfald behöver förstärkas, samtidigt som skogsbruket behöver bli bättre på att beskriva vilken naturhänsyn som faktiskt tas.

Skogsbruket måste dessutom fortsätta utvecklas för att säkra lönsamheten. Skogsägaren kan förstås hoppas på att virkespriserna ska stiga. Så kan det bli, men generellt så beskriver råvarupriser en fallande priskurva över tid. Det gäller skogsråvara precis som andra råvaror. För att bibehålla och helst förbättra lönsamheten måste skogsbruket därför bli effektivare. Det har branschen gjort förut. Utan de effektiviseringar som gjorts tidigare så hade avverkningskostnaderna i dag varit högre än virkespriserna. Skogsägare bör också se till möjligheterna att utveckla andra värden i skogen. Det går att få avkastning från andra saker än virke, främst upplevelser av olika slag. 

I dag är skogsnäringen inte särskilt jämställd. Jag är övertygad om att både lönsamhet och skonsamhet skulle förbättras om branschen blev mer jämställd. Kompetens är en nyckelfaktor när bra beslut ska fattas och om skogsnäringen ska kunna knyta den bästa kompetensen till sig så behöver hela befolkningen finnas med i urvalet.

På senare tid har skogens roll i klimatarbetet kommit att framstå som allt viktigare. Att ersätta – substituera – fossil kol och olja med förnybart trä är rätt väg att gå. Här ger skogen oss inte bara möjligheter. Vi har ett ansvar att klokt använda skogen i klimatarbetet!

"Vårt gröna guld har en enorm potential". Läs även ledaren med landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Dela artikeln

Journalist

Herman Sundqvist

Fler artiklar