Weekly News

Annika Svensson a?r biomullssa?ljare pa? Kusktorpet, som erbjuder tja?nster och produkter till Entreprenad och Lantbruk. JORDBRUK

Ökat intresse för biomull

"Mycket tyder på att biomull kan ha positiva effekter." 

Allt fler, inte minst Sveriges lantbrukare, inser vikten av att kretsloppet mellan stad och land sluts. Därför ökar också intresset för biomull.

Biomull är den restprodukt från de svenska reningsverken där organiskt, näringsrikt avfall från hushållen tas till vara. Tidigare problem har man kommit till rätta med och den svenska biomullen anses i dag vara den renaste i världen.

Svenskt Vatten undersöker med hjälp av sitt certifieringssystem Revaq kontinuerligt innehållet i den svenska biomullen för att säkerställa att den inte innehåll några farliga halter av exempelvis tungmetaller och läkemedelsrester.

Under 35 år har även Hushållningssällskapet i Skåne undersökt om det finns någon skillnad mellan jordar som gödslats med biomull jämfört med jordar som tillförts natur- eller konstgödsel utan att upptäcka någon skillnad. Varken när det gäller skörderesultat eller jordarnas kvalitet.

Mycket tyder tvärtom på att biomull kan ha positiva effekter. Ett problem med dagens högintensiva jordbruk är att jordarna tenderar att utarmas. Med biomull tillförs jordarna viktig mikro- och makroflora samtidigt som mullhalten i jordarna höjs.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Vår Nya Jordbruksindustri

Fler artiklar