Weekly News

Maskinentreprenörerna om gruvindustrin

Inom gruvbranschen sprider sig digitaliseringen och mer specialistkunskap behövs. Maskinentreprenörerna följer gruvindustriernas utveckling.

Vi kommer att se en mer gränslös arbetsmarknad i framtiden.

– Det är mycket som händer inom gruvindustrin. De senaste fem åren har vi märkt en omstrukture-ring av branschen. Många av de stora gruvbolagen lägger nu ut en större del av sin verksamhet på specialister såsom maskinentreprenörer och andra underleverantörer, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörernas bransch- och arbetsgivarförbund består av 3 800 medlemsföretag verk-samma inom många branscher med sina mobila arbetsmaskiner. Medlemsföretagen som är un-derleverantörer till gruvnäringen finns i huvudsak i Norrbotten, södra Norrland och Dalarna.

– Gruvindustrin pressas av låga råvarupriser. Det innebär givetvis att hela gruvindustrin och dess underleverantörer också känner av situationen. Många underleverantörer utför specialisttjänster som tidigare utfördes av gruvbolagen själva, säger Hampe Mobärg.

– Underleverantörernas specifika arbetsuppgifter kan vara till exempel att krossa, lasta och trans-portera.

Maskinentreprenörernas förbund bevakar regelverk och förutsättningar för branschen. Deras roll är att förhandla kollektivavtal, det vill säga löner och villkor för medarbetare, men också att ge stöd avseende arbetsrätt och andra branschfrågor. Förbundet har även en utbildningsverksamhet som är specialinriktad på medlemmarnas verksamhetsområden.

– För företagen ger de centrala avtalen och villkoren en slags konkurrensneutralitet avseende an-ställningsvillkor. På det sättet är den svenska arbetsmarknaden unik. Det är en trygghet och en försäkring att kunna få stöd och hjälp när man behöver hantera frågor som rör kollektivavtal, ar-betsrätt eller liknande. Vi har även ekonomisk och juridisk specialistådgivning som kan vara bra till exempel vid tvister eller vid köp av maskiner som inte fullföljer kraven, säger Hampe Mobärg.

Maskinentreprenörerna tar även fram kurser och utbildningar, både grundläggande kurser för branschen och utvecklande kurser som arbetsmiljöutbildningar och hur man lägger anbud. Nu samarbetar förbundet också med gymnasieskolan för att öka kvaliteten på gymnasieutbildningar och för att på så sätt kunna säkerställa kvaliteten hos framtida maskinförare.

– När olika industrier lägger ut fler arbetsuppgifter än tidigare ökar graden av specialisering som i sin tur leder till effektivisering. I gruvbranschen är det speciella krav på arbetssätt och organisation, som ska bidra till att öka produktiviteten med bibehållen hög säkerhet, understryker Hampe Mobärg.

Som underleverantör till gruvindustrin måste man jobba strukturerat och effektivt, men också an-passat till den typ av verksamhet och uppdragsgivare som finns för tillfället.

– Effektiviteten ökar genom att underleverantörerna blir tydligt specialiserade inom sin inriktning. Den digitala världen slår igenom inom vårt område både avseende arbetsledning men också för maskinerna. Till exempel är det många maskiner som i dag är utrustade med avancerad digital utrustning och det kommer bli ännu mer av den varan. Det kommer att behövas ännu mer kunskap inom det området för att också praktiskt kunna dra nytta av utvecklingen, säger Hampe Mobärg.

En ökad digitalisering kommer att påverka gruvbranschen inom den närmaste framtiden och även nya miljökrav gör att gruvindustrin ständigt måste hitta ny teknik för att minska miljöbelastningen.

– Vi kommer att se fler förarlösa maskiner framöver. Kraven på att introducera ny teknik, mer automatisering och effektivisering kommer att fortsätta, förklarar Hampe Mobärg. Vi har nog bara sett början den utvecklingen ny digital teknik ger möjlighet till.

I framtiden kan gruvindustrin också till större del styras med centrala styrsystem som gör att man kan utnyttja resurserna effektivare.

– Vi kommer även se en mer gränslös arbetsmarknad i framtiden, det kommer att bli allt vanligare att bo andra ställen än vi jobbar. Vi kommer att byta arbetsplats oftare beroende på var kapaciteten och kompetensen behövs, men vi kommer inte byta boende lika ofta. Globaliseringen finns redan inom gruvindustrin men kommer att förstärkas. Vi har lättare att flytta på oss i dag än tidigare och jag tror att det kommer att synas mer och mer på arbetsmarknaden. Dessutom kan vi ju inte bara ha svenskar som jobbar på en arbetsplats om vi vill sälja till hela världen, säger Hampe Mobärg. Det är och kommer bli en tuff utmaning för hela den svenska arbetsmarknaden.

Fakta

Sverige är en av EU:s ledande malm- och metallproducenter. Gruvnäringen är också Sveriges äldsta industriella verksamhet, med bland annat Garpenbergsgruvan i Dalarna som tillkom redan under 1200-talet. Flera av teknikföretagen i Sverige har sitt ursprung i gruvindustrin. Källa: SGU

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar