Weekly News

Tänk att tanka miljövänligt. JORDBRUK

Fossilfritt jordbruk ett måste i framtiden

Ett jordbruk helt fritt från fossila bränslen är inte bara möjligt. Det är också lönsamt. Det menar Karin Varverud, en av sex delägare av Energifabriken.

"Många lantbrukare har ett genuint intresse för att vara rädda om vår miljö."

På lite mindre än hundra år har Sverige gått från det självförsörjande jordbruket till ett jordbruk som till stora delar är beroende av fossil energi.

I dag används ungefär 270 000 kubikmeter diesel per år som drivmedel i det svenska jordbruket. Att torka spannmål är energikrävande och i exempelvis höns- och svinstallar krävs det mycket energi för ventilation, värme och belysning.

Ungefär 70 procent av den direkta energi som används inom jordbruket har fossilt ursprung. Lantbruket köper fossil energi för cirka tre miljarder kronor om året. –  – – Genom att byta till förnybara energikällor för åker- och skogsmark gynnar vi våra gröna näringar i stället för Putin, som är den största leverantören av olja till Sverige i dag, säger Karin Varverud.

Att ersätta fossila bränslen med alternativa energiformer är ett viktigt steg mot ett fossilfritt och klimatsmartare jordbruk.

Det var också utgångspunkten när tre familjer på östgötaslätten bestämde sig för att sluta använda fossil energi i sina lantbruk.

– Vi ville visa att det möjligt att fasa ut fossil diesel och eldningsolja i befintliga system och att vi har alternativ som kan göra oss fossilfria i dag, berättar Karin Varverud. Omställningen gick snabbt och i år är sjätte året som vi är fossilfria.

– Det vi genomfört på våra gårdar kan de flesta gårdar göra ganska enkelt. Vi har ställt om till förnybara drivmedel och i stället för att driva spannmålstorkarna med olja har vi gått över till flis eller pellets. Vi ställer krav på att alla transporter till och från gårdarna ska drivas med förnybara bränslen och vi köper grön el. Vi väljer också aktivt gödning med lägst klimatpåverkan, samt använder organisk gödsel.

Om alla svenska gårdar skulle göra likadant skulle det totala koldioxidutsläppet minska med mer än 950 000 ton. Intresset för förnybara bränslen har funnits länge och 2006 startade de tre familjerna Energifabriken. Den ursprungliga tanken var att börja tillverka RME-diesel av raps, men allt för stor osäkerhet om det skulle gå att få lönsamhet i projektet gjorde att man valde en annan väg.

– Energifabriken säljer 100 procent förnybara bränslen till kunder inom transportsektorn, lantbruk och för uppvärmning. Vi samarbetar med tillverkare av förnybara bränslen och levererar RME och HVO i bulk. Dessutom har vi ett flertal tankstationer runt om i landet. Dessutom har vi fått möjlighet att träffa många lantbrukare och berätta om våra erfarenheter av fossilfria lantbruk, förklarar Karin Varverud.

Och intresset är stort.

– Många lantbrukare har ett genuint intresse för att vara rädda om vår miljö. Det är ju den som vi bönder lever av. En öka efterfrågan på förnybar energi skapar ju en efterfrågan på de gröna näringarnas produkter, såsom raps, vete och skogsprodukter.

– En annan fördel är att det inte heller kräver några stora investeringar och att omställningen går att göra i befintliga system och fordon.

Inom jordbruket tittar man också på andra alternativ för att kunna minska förbrukningen av fossila bränslen. Närmast till hands ligger vind- och solenergi.

Att utnyttja lantbrukens stora takytor för produktion av solenergi kan vara en tänkbar lösning, liksom en fortsatt utbyggnad av vindkraften.

– Goda förutsättningar liksom ett intresse finns, men det som till syvende och sist avgör är lönsamheten, säger Ann Segerborg-Fick, sektionschef Energi på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala. Med dagens mått mätt låga elpris är det tveksamt. I första hand ska man nog se det som en investering för att tillgodose gårdens eget elbehov.

Den snabba utbyggnaden av vindkraft har också till stora delar kommit av sig. Även här har utvecklingen av elpriset spelat en avgörande roll.

– Mycket handlar också om vilket samhälle vi vill ha. Med egenproducerad energi och egenproducerad mat skapas förutsättningar för ett mindre beroende av omvärlden när det gäller vår livsmedelförsörjning. Vi skulle också bättra på den svenska handelsbalansen där import av fossila bränslen i dag är en tung post.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar