Weekly News

Erosionsförebyggande arbete allt viktigare

Som ett led i skogsbrukets klimatanpassning har erosionsförebyggande åtgärder blivit allt viktigare och Skogsstyrelsen arbetar aktivt för att bygga upp kunskapen inom området.

– Vi har haft ras och skred som varit alarmerande och som riskerat att bli direkt farliga för närområdet, säger Anja Lomander, markspecialist i Skogsstyrelsen och disputerad inom skog- och marklära. 

I Ragundaområdet i Jämtlands län finns en uråldrig fåra men som satts igen med grus och sand, där det i dag växer skog. Skulle skog avverkas där skulle vattennivåerna förändras vilket skulle kunna leda till att Indalsälven ändrar lopp och stora områden spolas bort ända ned till Sundsvall. 

– Risken för erosion och ras ökar med markens lutning och innehåll samt ju mer sand och sil en mark innehåller, säger Anja.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar