Weekly News

Därför har Medicon Valley lyckats

Långsiktighet och en unik förmåga att samarbeta över landsgränser har möjliggjort ett svensk-danskt life science kluster som håller världsklass.

"Sedan Öresundsbron byggdes har utvecklingen accelererat, mycket tack vare framväxten av gemensamma visioner, investeringar i forskningsinfrastruktur och en gemensam arbetsmarknad"


Medicon Valley är namnet på det life science kluster som geografiskt täcker Öresundsregionen. Det är det i särklass största av dessa kluster som finns i Norden. I dag arbetar 35 000 personer i regionens privata life science industri, vilket positionerar Medicon Valley som Skandinaviens ledande centrum för välutbildad personal.
– Läkemedelsindustrin har en 100-årig tradition i regionen med starka band mellan Sydsverige och Danmark, säger Petter Hartman, direktör för Medicon Valley Alliance (MVA).

De två länderna kompletterar varandra väl med många mindre företag på den svenska sidan och stora läkemedelsjättar på den danska. En delförklaring till denna skillnad är att den danska läkemedelsindustrin till stor del är stiftelseägd. Det har bidragit till en långsiktighet både i närvaro och återinvesteringar i regionen.
– Det gränsregionala ekosystemet av life science aktörer som finns här inkluderar stora och små företag, ledande universitet, sjukhus, forskarparker, inkubatorer, regionala och nationella investment organisationer.

Svenskar och danskar har varit duktiga på att kraftsamla och samarbeta.
– Sedan Öresundsbron byggdes har utvecklingen accelererat, mycket tack vare framväxten av gemensamma visioner, investeringar i forskningsinfrastruktur och en gemensam arbetsmarknad. Detta är dock inget som går av sig självt. Vi måste ständigt arbeta för att driva utvecklingen framåt.

De tunga investeringarna i forskningsanläggningar som gjorts och görs i form av till exempel Max IV, men främst ESS, skapar en tyngd för regionen, inte minst inom life science.
– Sverige och Danmark visat upp en enastående förmåga att tillsammans kraftsamla och landa ESS - en sameuropeisk forskningsanläggning i världsklass inom sina länders gränser. Detta är ett lysande exempel på vad vi kan åstadkomma när vi går samman kring viktiga frågor för våra länders utveckling.

Han menar att nämnda forskningsanläggningar starkt bidragit till att öka medvetenheten om regionen och samtidigt gjort det enklare att marknadsföra regionen utanför dess gränser.
– Det sätter Medicon Valley på kartan och sänder en tydlig signal om potentialen i den naturvetenskapliga forskningsmiljön i regionen

Den danska läkemedelsindustrin har haft en stark utveckling under de senaste tio till 15 åren. I Sverige har utvecklingen varit en annan, men nu syns tydliga tecken på att den negativa trenden har brutits.
– Ur ett regionalt perspektiv har den danska läkemedelsindustrin varit viktig för Sydsverige genom de karriärmöjligheter som erbjudits svenskar och som möjliggjort att vi kunnat behålla arbetskraften i regionen, även under de perioder då svensk life science haft några svåra år.

Petter Hartman anser vidare att tillgången till kvalificerad arbetskraft är en de avgörande frågorna för klustrets utveckling
– Ju tyngre regionen blir inom life science desto bättre blir möjligheterna för en karriär i Medicon Valley. Ett ständigt inflöde av kompetens är helt avgörande för att företagen ska kunna fortsätta växa.

I Europa befinner man sig i toppskiktet, men det gäller att inte slå sig till ro.– Vi är inte direkt ensamma i världen att satsa på life science! Jag uppskattar att det finns uppemot 250 liknande kluster världen över och alla tävlar om talanger och FoU-investeringar.

Ur ett internationellt perspektiv betraktas ofta de skandinaviska länderna som en enhet, eftersom vi är så lika när det kommer till välfärdsmodeller, språk och kultur.
– Det är ju också dessa förutsättningar som ger oss goda förutsättningar för att samarbeta kring de viktiga utvecklingsfrågorna. Att använda Medicon Valley som en modell för hur vi kan skapa en win-win situation för läkemedelsindustrin på tvärs av nationsgränser.

Flera saker är viktiga inför framtiden. Det handlar om att fortsätta att stärka förutsättningarna för forskning och innovation genom att investera i akademiska miljöer samt forskningsinfrastruktur med koppling till regionens vetenskapliga styrkeområden.

Den internationella marknadsföringen av regionen måste fortsätta och förutsättningarna för entreprenörskap och ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat utveckla

– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla samarbetet över sundet och i möjligaste mån undviker att konkurrera om strategiskt viktiga internationella satsningar. Vi måste arbeta för att skapa gränsöverskridande projekt som stärker vår attraktionskraft och främjar ett mer effektivt nyttjande av våra resurser. Att erbjuda återkommande mötesplatser är en annan nyckel där det privata näringslivet, akademin och de regionala sjukhusen kan utväxla erfarenheter och inspirera till samarbeten.


Fakta

Medicon Valley Alliance (MVA) är en ideell medlemsorganisation i det dansk-svenska Life Science-klustret Medicon Valley. De 245 medlemmarna, som tillsammans sysselsätter cirka 140 000 personer, inkluderar universitet, sjukhus, human life science-verksamhet, regionala regeringar och tjänsteleverantörer.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar