Weekly News

Lauri Hetemäki, biträdande generaldirektör för EFI & ThinkForests koordinator. Göran Persson, ordförande EFI SKOGSINDUSTRIN

Bioekonomisk strategi underbyggs av forskning

Välinformerade beslut baserade på aktuell forskning är avgörande för en hållbar strategi för bioekonomi inom EU och där gör forumet ThinkForest ett viktigt arbete. 

För att kunna ta välinformerade beslut som baseras på tillgänglig vetenskap, aktuell status och en helhetssyn krävs hjälp av forskare från hela världen. Inte minst när det handlar om skogen, klimatförändringar och bioekonomi. 

Bristen på lättillgänglig kunskap ledde till starten av forumet ThinkForest, organiserat av den mellanstatliga organisationen Europeiska Skogsinstitutet (EFI). Organisationens huvudsakliga syfte och vision är att förstärka dialogen mellan vetenskapen och beslutsfattarna, främst riktat mot Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Göran Persson har allt sedan forumet startades av EFI varit dess ordförande. 

Initiativet finansieras av nio av EFI:s 26 medlemsländer och snart ansluter sig ytterligare två. Årligen arrangerar forumet flera seminarier och möten där beslutsfattare och forskare sammanförs och dit även andra intressenter ibland bjuds in.
– Det råder ingen brist på angelägna forskningsresultat men ofta presenteras de i vetenskapliga tidskrifter. Det saknas ofta samstämmighet, djupare förståelse kring vad klimatförändringar och bioekonomi egentligen innebär, säger Lauri Hetemäki, biträdande generaldirektör för EFI och ThinkForests koordinator. 

Därför arbetar ThinkForest med att sammanföra och göra forskningsresultat tillgängliga för beslutsfattarna samt med att förtydliga de forskningsbaserade konsekvenserna av beslut som tas i frågor som rör skogen. Europeiska Unionen har ingen egen skogspolicy, därför saknar Europeiska kommissionen och Europaparlamentet kunskap om frågor som rör skogen.
– Vi försöker fylla kunskapsluckorna, förklarar Lauri Hetemäki.

Nätverkets nästa seminarium äger rum i Berlin den tionde maj. Där möts många av Europas beslutsfattare för att diskutera en gemensam väg till en ny europeisk strategi för bioekonomi. Det saknas fortfarande en vedertagen definition av vad bioekonomi är men konceptet bygger på att förnybara bioresurser ska ersätta fossila material. Bioekonomi handlar i grund och botten om de gröna växternas förmåga att med hjälp av solenergi, koldioxid och vatten bygga växtfibrer. Växtfibrerna används av människor för att producera djurfoder, mat och bränsle, till papper till förpackningar eller trä för att bygga hus. Enkelt uttryckt är bioenergi ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser. I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från skogen, jorden eller havet i stället för fossila bränslen och material.

Sveriges regering arbetar för att förbättra bioekonomin i Sverige och har till exempel som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
– Vi på EFI och i synnerhet ThinkForest vill lyfta fram cirkulär bioekonomi och hur det kan bli en hållbar lösning på många stora globala utmaningar, såsom klimatförändringar och att minska de miljöproblem som kommer av en fossilbaserad ekonomi, förklarar Lauri Hetemäki. 

Göran Persson blev ThinkForest ordförande redan år 2012 och han brinner för det viktiga arbete som Think Forest gör för utvecklingen av hållbar policy. Göran Persson är så gott som alltid med som ordförande på de seminarier som ThinkForest anordnar.
– Vi är alltid neutrala, oberoende och vetenskapsbaserade, vilket gör att vi kan föra viktig, oberoende forskning och kunskap till våra medlemmar, avslutar Lauri. 


Fakta

Visste du att?

Bioekonomin i Sverige:

Utgör 7,1 % av landets BNP

Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av skog

Trä kan redan ersätta olja i exempelvis plast, textilier, kolfiber och flygplanens tank

Står för 23 % av Sveriges varuexport

Sysselsätter 7,3 % av befolkningen


Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar